Dec 112015
 

kapak
“?yi bir grafik, bizi asla g?rmeyi beklemedi?imizi g?rmeye zorlar”

/ John Tukey

T¨¹rkiye’deki ve D¨¹nya’daki haber sitelerinin Twitter’da takip?i say?s? artt?k?a , o haber sitesinin kullan?c?lar taraf?ndan payla??m say?s? art?p artmad??? merak konusudur. Sitelerin y¨¹ksek takip?i say?s?na ula?ma iste?i, pazarlama b¨¹t?eleri itibariyle yeni ve sad?k kullan?c?lara hedefli olurken, i?inde reklam, takip?i sat?n alma, fake takip?ilere sahip olma gibi fakt?rlerler haricinde sundu?u i?erik kalitesi de belirleyici olmaktad?r. Bu ara?t?rma Alexa ve Comscore’a g?re en ?ok ziyaret?isi olan yurti?inden 60, yurtd???ndan 53 haber sitesinin toplam 113 sitenin, bir etkile?im fakt?r¨¹ olarak kabul edilen kullan?c? taraf?ndan tweetlerinde yer verilen o siteye ait link say?s? ile Twitter hesab?ndaki takip?i say?s? aras?ndaki ili?kinin ara?t?r?lmas? hedeflenmi?tir. Continue reading »

May 212015
 

Reddedilen Muhalefet ?nergeleri

Siyasi ve askeri dehas? d???nda birbirinden ?ok farkl? alanlarda yapt??? ?ng?r¨¹leriyle de hayranl?k uyand?ran Mustafa Kemal Atat¨¹rk, Eski?ehir-?zmit konu?malar?nda ??yle der:

“Milletler, egemenliklerini ge?ici bile olsa b?rakaca?? Meclislere dahi gere?inden fazla inanmamal? ve g¨¹venmemelidir. ?¨¹nk¨¹ meclisler bile diktat?rl¨¹k yapabilir. Ve bu diktat?rl¨¹k bireysel diktat?rl¨¹kten daha tehlikeli olabilir.” (1923, Kaynak Yay?nlar? 1. Bas?m s.67)

Yine Atat¨¹rk’¨¹n Gen?li?e Hitabesi gibi g¨¹n¨¹m¨¹z¨¹n p¨¹r mealine birebir uyan bu m¨¹thi? ?ng?r¨¹ T¨¹rkiye B¨¹y¨¹k Millet Meclisi’nde 13 y?l? a?k?n AKP iktidar?n?n da ¨¹lkeye kaybettirdi?i olgular? ?zetler niteliktedir. Atat¨¹rk, as?l tehlikenin bireysel diktat?rl¨¹kten ?ok, meclis diktat?rl¨¹?¨¹n¨¹n tehlikesi oldu?unu vurgulam??t?r.

AKP’nin uzun y?llara yay?lan iktidar? boyunca muhalefet partileri, muhalefet yapamad?klar? nedeniyle sadece AKP taraf?ndan de?il halk taraf?ndan su?lanm??t?. Stratejik vizyon ve kalk?nma modeli sunmamas? itibariyle, bu te?hisin k?smen hakl?l?k pay? da bulunmas?na ra?men, halk muhalefet partilerinin meclisteki ??rp?n??lar?ndan haberdar de?ildi. Bunun en ?nemli sebebi, art?k uluslararas? kurulu?lar ve AB ilerleme raporlar?nca da s?k vurgulanan muhalefete ana ak?m ve yanda? medya taraf?ndan getirilen otosans¨¹r ve sans¨¹r uygulamalar? idi. Gezi direni?i zaman?na kadar bu ?ekilde s¨¹re gelen s¨¹re?, halk?n muhalefeti beceriksiz g?r¨¹p Taksim Gezi Park?’n?n mahkeme karar? aksini s?ylemesine ra?men, dinlemeyip Top?u K??las?’na d?n¨¹?t¨¹r¨¹lmek istemesine kar?? bir isyandan, bir ?ok demokratik talebin bulu?tu?u Cumhuriyet tarihinin en temiz, ?zel ve orant?s?z zeka ekosistemiyle dolu demokratik isyan?na d?n¨¹?m¨¹?t¨¹. D?nemin ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an ve AKP y?neticileri taraf?ndan, Gezi eylemcilerinden, akademisyenlere, sivil toplum ?rg¨¹tlerinden, ¨¹niversite mezun derneklerine, inan? ?rg¨¹tlerinden, sanat??lara kadar verilen demokratik talepler ve mesajlar hi?e say?lm?? ve onun yerine “?apulcular”,”vandallar” diye alg? operasyonlar?yla hedef g?sterilmi?lerdi. Continue reading »

May 092015
 

kapak_blog

“… ¨¹lke, mahvolacak derecede bir b?l¨¹nmeye u?rar ve H¨¹k¨¹metle Meclis de bunu kabul ederse,
millet hi? bir ?ey dinlemeden isyan etmelidir.”

/ Gazi Mustafa Kemal ATAT¨¹RK
* Sadi Borak, Atat¨¹rk’¨¹n Resmi Yay?nlara Girmemi? S?ylev, Deme?,
Yaz??ma ve S?yle?ileri, K?rm?z? Beyaz Yay?nlar? s.145

7 Haziran 2015 Genel Se?imleri ?ncesi Resmi Gazete’de yaymlanan haliyle 20 Parti milletvekili aday listesini ba??ms?z adaylar ile birlikte a??klad?. Aday Listesi’nde 165 Ba??ms?z aday ile birlikte partilerin aday say?lar? ??yle olu?tu:

parti_mvsayisi_blog

2015 Genel Se?imlerinde Partilerin Kesinle?mi? Milletvekili Adaylar? Say?s?

T¨¹RK?YE’Y? Y?NETMEYE TAL?P ADAYLARIN SADECE %47’S? ¨¹N?VERS?TE MEZUNU

9861 aday i?erisinden 2 tanesinin ??renim durumu YSK (Y¨¹ksek Se?im Kurulu) listesinde g?z¨¹kmezken, kalan adaylar?n %47’si Y¨¹ksek ??retim, %37’si Orta ??retim, %16’s? ise ilkokul mezunu. Kom¨¹nist Parti’nin 550 milletvekili aday?n?n kad?n olarak belirlemesi ?rne?inde oldu?u gibi, adaylar?n cinsiyet ve bunun d???nda ya? bilgisinin de olmas? gerekti?ini d¨¹?¨¹nsek de YSK’n?n a??klad??? kesin aday listesinde, se?men a??s?ndan ?nemli olmas?na ra?men bu bilgilere yer verilmemesi YSK’nin eksikli?inden kaynaklan?yor ki 2015 y?l? itibariyle kabul edilemez bir durum. Bunun d???nda T¨¹rkiye’yi y?netmeye adaylar?n y¨¹ksek lisans, doktora gibi farkl?l?klar?n da aday listesine yans?mamas? yine se?men tercihleri a??s?ndan b¨¹y¨¹k bir eksiklik ve karar verilmesini zorla?t?ran nitelik ve nicelik ayr?m?n? yapmam?za engel bir ba?ka bir durum olarak kar??m?za ??k?yor. Continue reading »

Jul 162014
 

 

T¨¹rkiye Se?im Analizi Verisi

Kendi Se?im Stratejilerinizi Olu?turmak i?in http://rehabasogul.com/secimittifak/strateji.html

“Milleti y¨¹zy?llarca ba?kalar?n?n h?rslar?na ve ??karlar?na oyuncak eden ve en b¨¹y¨¹k d¨¹?man bilgisizliktir.
Milleti kendi bencilli?ine sahip yapmayan, milleti y¨¹zy?llarca kendini bilmez halde bulunduran hep bu
cahilliktir. H¨¹k¨¹mdarlar?n, ?unun bulun milleti kul gibi, k?le gibi kullanmalar?, b¨¹t¨¹n vatan? kendi ?zel
malikaneleri gibi de?erlendirmeleri hep milletin bilgisizli?inden yararlanmakla oluyordu. Ger?ek kurtulu?u
istiyorsak, her ?eyden ?nce b¨¹t¨¹n g¨¹c¨¹m¨¹z, b¨¹t¨¹n h?z?m?zla bu bilgisizli?i ortadan kald?rmak zorunday?z.
Burada cahilli?i yaln?zca okuma-yazma anlam?nda de?erlendirmiyoruz. ¨¹? bu?uk-d?rt y?l ?nce kendisini
k?leli?e ve ?l¨¹me boyun e?mesi ile ilgili h¨¹k¨¹mdar?n?n verdi?i buyruklara, yay?mlad??? fetvalara, g?nderdi?i
ordulara ba? kald?rmakla bu cahilli?i y?rtt???n? ve bu bilgisizlikten s?yr?ld???n? g?sterdi. Gerektir ki millet bir daha
o cahilli?e d¨¹?mesin. Hepimize d¨¹?en g?rev, kafalar? bir daha b?yle bir cahilli?e d¨¹?memek i?in haz?rlamakt?r.
Bunu yapmak i?in ne ak?lca, ne mant?k?a, ne de dince hi?bir engel s?z konusu de?ildir.

Bu konuda ba?ar?m?z? kolayla?t?racak ?arelerin en ba??nda insanlar? ayd?nlatma, onlara yol g?sterme geliyor.”

/ Gazi Mustafa Kemal ATAT¨¹RK

Kaynak: Ar? ?nan, D¨¹?¨¹nceleriyle Atat¨¹rk, T¨¹rk Tarih Kurumu Yay?nlar?, XVI, dizi, say? 43, s.522

30 Mart 2014 belediye se?imleriyle ilgili Y¨¹ksek Se?im Kurulu’nun gerek se?im hilesi denetimi gerekse SE?S?S yaz?l?m? kullan?lmas? ¨¹zerine bir ?ok makale yaz?ld?. Konunun “hile” ¨¹zerinden ele al?nmas?ndaki en ?nemli nedenlerden biri, Gezi direni?iyle beraber, AKP hakk?nda bir ?ok hukuksuzlu?un ortaya ??kt??? gibi se?im hileleri konusunda da ciddi iddialar ortaya ??kt?. T¨¹rkiye’de ilk kez AKP’nin 2007’de oy oran?n? %34’ten %47 ye ??kard??? senede, T¨¹rkiye Barolar Birli?i’nin de detayl? anlatt??? gibi SE?S?S’in kullan?lmas? ve operasyonun iktidar kontrol¨¹nde olan merkezden y¨¹r¨¹t¨¹lmesi, 30 Mart yerel se?imler s?ras?nda 40 ilde ayn? anda elektriklerin kesilmesi ve T¨¹rkiye’deki se?im g¨¹venli?inde ?ncelikli konu olan elektri?in sa?lanamamas?n? “trafoya kedi girmesi” ile a??klayan AKP’li Enerji Bakan? Taner Y?ld?z’?n (kendisi ayn? zamanda Soma’daki madenlere ?al??ma ve Sosyal G¨¹venlik Bakan? Faruk ?elik gibi noksans?z oldu?una kanaat getiren raporlarda imza sahibi ve madenin a??l???n? yapan ve de ya?am odalar?na red oyu veren AKP ¨¹yesi) trajikkomik bir ?ekilde bir bahane ¨¹retmesiyle AKP’nin sand?klarda hile yapt???na dair hakl? ?¨¹phelerin kamuoyunda olu?mas?na neden oldu.

Se?imde  elektiri?i kesilen iller

Bu ?¨¹phelerin d???nda Stockholm Ekonomi Fak¨¹ltesi ??retim ¨¹yesi Erik Meyersson, kendi blogunda istatistik biliminin y?ntemlerini kullanarak, ?zellikle Ankara B¨¹y¨¹k?ehir Bld. ba?ta olmak bir ?ok il ve il?e ¨¹zerinden AKP’nin ge?ersiz oylar?n ?ok oldu?u sand?klar ¨¹zerinden se?im hilesinin ?¨¹phesi do?uran iki ciddi makale yay?nlad?. ( Is Something Rotten In Ankara¡¯s Mayoral Election? A Very Preliminary Statistical Analysis / Trouble in Turkey¡¯s Elections ) Ge?ersiz oylar e?itimsiz kitlenin ?ok oldu?u yerlerde oldu?undan AKP’ye oy verenlerin ayn? yerde olmas? hile oldu?unu g?stermez iddias? ¨¹zerine ise yeni bir a??klama daha geliyor. Konuyu takip eden Bo?azi?i ¨¹niversitesi Bilgisayar M¨¹hendisli?i b?l¨¹m¨¹nden Prof. Dr. Cem Say bu s¨¹reci ??yle blogunda anlat?yor:

“Meyersson Eren’in ileri s¨¹rd¨¹?¨¹ tezi s?namak i?in bence ?ok ak?ll?ca bir ?ey yap?yor. Ku?ku yaratan “AKP ¨¹st¨¹nl¨¹?¨¹ / ge?ersiz oy ?oklu?u” ili?kisini bu kez t¨¹m Ankara’y? kar???k olarak alarak de?il, oy verme yerleri (mesela teker teker okullar) baz?nda inceliyor. ?yle ya, ayn? okulda farkl? sand?klarda oy veren insanlar aras?ndaki fark?n Ankara’n?n merkeziyle uzak bir k?y¨¹n¨¹n se?menleri aras?ndaki farktan daha az olmas? beklenir. ?statistik bilimi de b?yle s?yl¨¹yor. Var?lan sonu? ?arp?c?: Ayn? okulda kom?u s?n?flardaki iki sand?ktan hangisinde ge?ersiz oy oran? daha fazlaysa o sand?kta AKP ¨¹st¨¹nl¨¹?¨¹ de ortalamada daha fazla ??k?yor! Bu merkezde de b?yle, ¨¹cra yerlerde de. Ne ilgin? de?il mi? Sizde de ge?ersiz oy oran?n?n se?menlerden ?ok sand?k g?revlilerine ba?l? olarak de?i?ti?i, a??k?as? kimi sand?klarda ?zellikle CHP oylar?n?n ge?ersizle?iverdi?i fikri uyanm?yor mu? Meyersson sonra diyor ki: “?ayet CHP oylar?n? ge?ersizle?tirerek hile yapacak ki?iler varsa, se?imi ger?ekten etkilemek i?in bu i?i CHP’nin oy oran?n?n daha ?ok oldu?u yerlerde daha ?ok yapmak isteyeceklerdir.” Acaba veriler bu konuda ne diyor? Evet, tahmin etti?iniz gibi. Ankara’n?n CHP’ye daha ?ok oy veren il?elerinde ge?ersiz oylar?n yukar?da anlatt???m?z manada CHP’ye zarar vermesi ili?kisi, CHP’ye az oy verenlerdekinden ?ok daha “?iddetli”. […] Bu son bulgu kan?mca burada ele al?nan olguya “E?itimli, zengin ki?iler daha az ge?ersiz oy verirler, o y¨¹zden onlar?n az oldu?u sand?klarda daha ?ok ge?ersiz oy ??kar” ?eklinde “masum” bir a??klama getirme ?abalar?na son darbeyi vuruyor. Meyersson’un da vurgulad??? gibi g?r¨¹lebilen tek a??klama ?u: Nerede AKP’yle ba?ka bir parti aras?nda ?eki?meli bir yar?? varsa orada o rakip partinin oylar? ge?ersizle?tirilmi?. AKP’nin ger?ek oy oran?n?n tart??mas?z ?ekilde ¨¹st¨¹n oldu?u illerde ise bu zahmete girilmemi?.

Se?im Hileleri Konusunda Twitter’da da bir ?ok vatanda? taraf?ndan #secimhileleri hashtagiyle paylasilan ve https://twitter.com/secimhileleri1 adresinde payla??lan usuls¨¹zl¨¹kler, hanelerde orada ya?amayan ki?i yerle?tirme(son se?imde bizzat ba??ma gelmi? ve itiraz etmi?imdir), aniden sokak isimlerini gereksizce de?i?tirme, fazladan bas?lan oy pusulalar?, ??plerde bulunan oy pusulalar? ve “evet” m¨¹hr¨¹n¨¹n ?al?nmas? gibi ( http://hilelisecim2014.tumblr.com/ ve https://eksisozluk.com/30-mart-2014-yerel-secim-hileleri–4291385?day=2014-03-30 adresinde de yer verilen) bir ?ok vakan?n oldu?u ortamda varsay?msal olarak se?im hilesini yok farzederek, “T¨¹rkiye’de se?im ittifaklar? muhalefet partilerine ne kazand?r?rd?? ” sorusuna cevap aramak bu ara?t?rman?n konusudur. YSK’nin a??klad??? sonu?lar?n d???nda kendi sitesinde veri analizi yapmaya m¨¹mk¨¹n olmayan veritaban? sistemi ve CHP’nin kendi se?im sisteminin nihai sonu? ¨¹zerinden g¨¹ncellenmemesi nedeniyle 30 Mart se?imleri i?in CHA verileri kullan?larak/baz al?narak ve medya sitelerinden veri kontrol edilerek baz? sonu?lar ortaya ??km??t?r. Sonu?lar?n a??k veri olarak ele al?nmas? ve kullan?c?lar?n da kendi analizlerini yapabilmesi i?in http://rehabasogul.com/secimittifak/strateji.html adresinde veri ve harita g?rselle?tirilmesi yap?lm??t?r. Sonu?lar?m ??yledir: Continue reading »

Jul 032014
 

“Tabiatta bilirsiniz ki hi?bir ?ey yok olmaz, ne bir ses, ne bir s?z, ne bir hareket.
Oldu?u ?a? ne kadar eski olursa olsun, b¨¹t¨¹n bu olu?lar o andaki gibi do?an?n i?indedir.
Bu dalgalanmada zaman ve mesafe kavram? s?z konusu de?ildir.

Bug¨¹n d¨¹nyan?n herhangi bir k??esinde s?ylenen bir s?z¨¹ veya yans?yan hareketleri,
yine d¨¹nyan?n herhangi bir k??esinde ayn? anda i?itmek, dinlemek, benimsemenin m¨¹mk¨¹n
oldu?u gibi toplay?p tespit etmek imkan?na elbette var?lacakt?r. Do?an?n bug¨¹n s?r dolu bilinmeyen
y?nlerine de girece?i muhakkak olan insan zekas?, beklenilen ger?ekleri ortaya koyacakt?r.
?¨¹nk¨¹ tarih belgeleri, ilerideki ke?ifleri buna dayanacakt?r. Her tarihi ?ahs?n s?yledi?i s?zler
toplanabilecek ve b?ylece biz onlar? kendi seslerinden ve s?zlerinden dinleyebilece?iz.”

/ Gazi Mustafa Kemal ATAT¨¹RK

Kaynak: Prof. Dr. Afet ?nan, Atat¨¹rk Hakk?nda Hat?ra ve Belgeler;
Utkan Kocat¨¹rk, Atat¨¹rk’¨¹n Fikir ve D¨¹?¨¹nceleri, Edebiyat Yay?nevi s.132

Twitter, bireysel payla??mlar?n d???nda, sanat??lar?n, bilim insanlar?n?n, yazarlar?n, sporcular?n, ayd?nlar?n oldu?u kadar siyaset arenas?n?n da kitlelere kendini benimsetmek i?in ilgi oda?? durumunda. T¨¹rkiye’de twitter kullan?c? say?s? gitgide artarken, di?er yandan kitleleri etkileme alan? olarak siyaset?ilerin daha ?ok ¨¹zerine d¨¹?t¨¹?¨¹ bir alan haline geldi. 2013 Gezi direni?inde de g?rd¨¹?¨¹m¨¹z gibi sosyal medya ¨¹zerinden ?rg¨¹tlenmede Twitter bask?n rol oynad?. Bu rol¨¹n gitgide artmas?ndaki en ?nemli sebep, T¨¹rkiye’deki ana ak?m medyan?n AKP taraf?ndan sans¨¹rlenmesi ve medya y?neticilerinin iktidardan ald??? ihaleleriyle nedeniyle(bkz: mulksuzlestirme.org) AKP aleyhine haberleri, bazen medya y?neticilerinin direktifleriyle otosans¨¹rle, bazen ise #AloFatih ve #AloNermin vakalar?nda g?rd¨¹?¨¹m¨¹z gibi bizzat Ba?bakan titresine sahip AKP parti lideri Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan engellenmesi ve hatta kendisinin sans¨¹r uygulad???n? a??k?a kabul etmesi gibi olaylar neticesinde kitlelerin haberle?me ve ifade ?zg¨¹rl¨¹?¨¹ i?in aray???n? sosyal medyada ?zellikle de Twitter’a y?neltmesine neden oldu. ( Twitter’daki bilgiler d???nda a??k?a yap?lan sans¨¹r direktiflerinin metinsel d?k¨¹m¨¹ne dair detayl? kitap i?in: Alo Fatih – Medyan?n RTE ile ?mtihan?). Yine kamusal yarar arz eden ve haber niteli?i ta??d??? i?in t¨¹m D¨¹nya haber sitelerinde haber olan Recep Tayyip Erdo?an’?n Soma halk? taraf?ndan yuhalanmas? ve istifa et sesleri aras?nda markete s???nd?ktan sonra #Soma’daki bir vatanda?a tokat ve/veya yumruk atmas? ve m¨¹?aviri Yusuf Yerkel’?n yine Soma’daki bir madenciye yerde iken tekme atmas? TRT, Anadolu Ajans? ve havuz medyas? olarak tabir edilen ve ?o?u haberi tekzip edilen veya yalan ??kan yanda? kanallar taraf?ndan sans¨¹rlendi?i gibi ayn? haber kanallar?nda haber olarak yer alan g?revden al?nd??? bilgisinin de daha sonra do?ru olmad??? ortaya ??kt?.

T¨¹rkiye'De Twitter ve Youtube Yasak - Harita

Sans¨¹r’¨¹n evrensel insanl?k su?u olmas? d???nda, T¨¹rkiye’de de anayasa itibariyle bas?n?n sans¨¹rlenmesinin su? oldu?u(bkz: Anayasada ilgili madde: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/anayasa.maddeler?p3=28 ) ve yarg?lanmas? gerekti?i a??kken ve AB’nin 11 y?ld?r T¨¹rkiye i?in a??klad??? ilerleme raporlar?nda ve nihai olarak 2014 y?l?nda T¨¹rkiye’de bas?n ?zg¨¹rl¨¹?¨¹n¨¹n a??k?a olmad???n? g?steren raporun (http://rsf.org/index2014/en-index2014.php) muhatab? ¨¹lkemizde medya y?netimi, ekonomisi ve gelecek nesiller i?in yarat?lacak bilgi ve istihdam imkanlar? da ?nemli ?l?¨¹de yara ald?. T¨¹rkiye son 10 y?lda bas?n ?zg¨¹rl¨¹?¨¹ s?ralamas?nda 56 s?ra geriledi. Twitter ise bu ortamda yine AKP h¨¹k¨¹meti taraf?ndan yasakland?. Anayasa Mahkemesi ise AKP’nin bir ?ok uygulamas?nda oldu?u gibi bunun da hukuksuz ve ifade ?zg¨¹rl¨¹?¨¹ ihlali olarak yorumlad? ve yasa?? kald?rd?. Bu konuda karar? uygulayanlar yap?lan hak ihlali konusunda t?pk? Gezi direni?inde ve 17 Aral?k yolsuzluk ve r¨¹?vet skandal? iddianamesinde yer alan ki?iler yarg?lanmad??? gibi bu karar? uygulayanlar da hen¨¹z yarg?lanmad?.

Meclis TV dahil bir ?ok alanda g?r¨¹len sans¨¹r¨¹n(bir ?rnek i?in bkz: [1] ) ve otosans¨¹r¨¹n halihaz?rda b¨¹y¨¹k bir sorun olarak devam etti?i T¨¹rkiye’de, siyasi liderler, kitlelerin ana ak?m medyadaki sans¨¹rle ger?ek haberlerin bulunamad??? ger?e?iyle, Twitter’a haber kayna?? olarak y?nelmesi ¨¹zerine siyasi mesajlar?n? se?men kitlelerini etkilemek amac?yla Twitter’da da daha fazla kar??l?k almaya ba?lad?lar. Bu a??dan da siyasi liderlerin s?ylemlerinin medya, kamusal alanda “?eyle?en” tweetler, kitle ileti?im psikolojisi ve g?stergebilimsel a??s?ndan de?erlendirilmesine ve ??z¨¹mlenmesine ihtiya? oldu?u a??kt?r.

Alman ileti?im kuramc?s? J¨¹rgen Habermas, ileti?im toplum kuram?nda, toplumsal ve siyasal ekonomik yap?lar? iktidar ve toplum ili?kilerinde politikac?lar?n ideolojik enformasyon ?arp?tmalar?na odaklanm??t?r. Bir yandan siyasetin enformatik manip¨¹lasyonlar? mevcutken, di?er yandan kamusal cehaletin varolu?u ve siyaset?ilerin halk? bask?, sans¨¹r, iftira, b¨¹rokrasi, tek tiple?tiricilik ve polis devleti y?ntemleriyle elinde tutmak istemesi Habermas’?n ele?tirel ileti?im kuram?n?n altyap?s?n? haz?rlar. Ona g?re demokratik siyaset, ille de bir partinin i?inde olmay? gerektirmek veya sessiz kalarak de?il, kolektif ele?tiri s¨¹re?lerinden geli?ecek olan r?zan?n zorunlulu?uyla ?nem kazan?r. (T¨¹rkiye’nin toplumsal kavrama, anlama ve analitik ele?tirme yetilerine dair s?k?nt?s?na dair durum tespiti ve Gezi direni?inde verilen mesajlar?n analizi i?in bu linke, yine Twitter’da vatanda?lar?n AKP h¨¹k¨¹metine #cevapver etiketiyle yapt??? ele?tiriler i?in bu linke bakabilirsiniz. )

Bu ba?lamda, T¨¹rkiye’deki oy oran? en y¨¹ksek 3 siyasi liderin Twitter’da 2010 y?l?ndan beri att??? tweetlerdeki verdi?i mesajlar?n i?erik ??z¨¹mlemesi k?smi derecede bu makalede ama?lanm??t?r. Siyasi liderlerin mesajlar?n? okuyan ve al?c?s? olan biz okurlar?n sorgulamas? gereken bu tweetleri, Habermas’?n evrensel edimbilim kuram? a??s?ndan bakt???m?zda anlamak ad?na ?u d?rt evrensel ge?erlik iddias?n? hat?rlatmakta fayda var.

” Konu?an anla??labilir bir ifade se?melidir ki, konu?mac? ve dinleyici birbirlerini anlayabilsinler. Konu?an?n do?ru bir ?nermeyi iletme niyeti olmal?d?r ki, dinleyen konu?an?n bilgisini payla?abilsin. Konu?an?n niyetlerinin do?ru olarak dile getirilmesini istemesi gerekir ki, dinleyen konu?an?n s?z¨¹ne inanabilsin.(ona itimat edebilsin) Nihayet, konu?an yerinde, hakl? bir s?z se?melidir ki, dinleyen s?z¨¹ kabul edebilsin ve konu?anla dinleyen kabul edilen bir normatif art y?re bak?m?ndan birbirleriyle mutabakata varabilsinler.”

Anlamak sadece dilin bili?sel kullan?m?yla gelen ?nermelerde de?il dilin etkile?imsel kullan?m?na(normatif ba?lam) ve anlat?msal kullan?m?na(konu?an?n?n g¨¹venirli?iyle ilgili) dayanmakta oldu?una g?re her verilen siyasi mesaj?n do?rulu?u kendi ?nermesinin d???nda, t?pk? a?a??da Recep Tayyip Erdo?an’?n farkl? zamanlarda birbirleriyle tamam?yla z?t olan/?eli?en beyanlar? da mevcutken, inan?l?rl?k ve g¨¹venirlik verilen ?nermenin yer verildi?i mecra haricinde bir zaman serisi i?inde, di?er mesajlar?yla uyu?up uyu?mad???yla, davran??lar?nda yer verip vermedi?iyle beraber incelemesi gerektirmektedir.

¨¹nl¨¹ g?stergebilimcilerden Umberto Eco’nun, Peirce’dan s?k?a al?nt?lad??? gibi, “Her metin s?n?rs?z anlam ¨¹retir.” Bu ara?t?rmada da yer verilen tweetler, say?sal veriler ve ba?lam ili?kisinin akademisyenler ve ara?t?rmac?lar taraf?ndan da bir ?ok farkl? a??dan anlam ¨¹retebilece?i g?z ?n¨¹nde bulundurularak veriler b¨¹t¨¹nsel olarak a??k veri olarak sunulmu?tur.

Ara?t?rma Konusu

Continue reading »

May 242014
 

nymphmaniac posters - lars von trier - analiz - ele?tiri

“Hi?bir orgazm ya?amad???m?z? kabul etmek istemezsiniz, belki.
Belki de, orgazmlar?n ne oldu?unu, a?a?? yukar? hangi stilde geldiklerini
ve sizce nas?l elde edilebilir
incelmi? fark?ndal?klar?n,
davetkar seslerin ve sessizli?in alemine girmek istiyorsunuzdur.

Ger?ekte, orgazm?n tarihi,
d¨¹nya tarihinden ba?ka bir ?ey de?ildir.

Asl?nda, her yerdedir orgazmlar, her ne kadar
“bir orgazm nedir” soruldu?unda kendi kendimizi
s?zc¨¹ks¨¹z bulsak da.
Baz?lar? inan? diye adland?r?r orgazmlar?,di?erleri m¨¹zik olarak g?r¨¹r onlar?
daha ba?kalar? da, kendi kendimizin
en iyi hali der onlara.

Nas?l tan?mlan?rsa tan?mlans?nlar, orgazmlar
b¨¹y¨¹k keyiftir erkeklerde ve kad?nlarda,
iyide ve k?t¨¹de, g?r¨¹n¨¹r ve g?r¨¹nmezde
ger?ek ve ger?ek olmayanda
Herkesin ba??na gelebilir orgazmlar
ve her ?e?it insan i?in, her ?e?it orgazmlar vard?r.

?rne?in lirik orgazmlar vard?r; hayal edilen,
bir ki?i i?in derin duygular dile getiren…
Balad orgazm vard?r s?zel olarak canl? kalan,
dramatik orgazm vard?r ek izahat gerektirmeyen…
Ve epik orgazm vard?r, i?inde bir a????n kahraman ya da
fatih rol¨¹n¨¹ oynad???, bir uzun-soluksuz orgazm.

Erkekler ?ok kez orgazmlar?n k?sa
ve g?ze ?arp?c? haikusu’ndan memnundurlar…
Din adamlar? ve kasvetli tipler matemli,
mersiye t¨¹r¨¹nden orgazmlardan bahsederler…
¨¹nl¨¹ler ve te?hirciler g?steri orgazm?na meyillidirler
– seyirci?n¨¹nde sahnelenen bir stil olan.
Modas? ge?ik erkek ve kad?nlar, k?rsal manzaran?n ortas?nda
ortaya ??kan pastoral orgazmlardan asla yorulmaz.

Ve g¨¹nd¨¹z ve gecenin herhangi bir an?nda
kaybolmu? orgazmlar dola??rlar ama?s?zca,
sokaklarda bekleyerek bulunmay?.

?nemli olan orgazmlar y¨¹z¨¹nden fazla eziyet ?ekmemektir.
Sevmek zorunda de?ilsiniz onlar?.

Dahas? ¨¹z¨¹c¨¹ orgazmlar da olabilir, hatta
kay?ptan, kederden, umutsuzluktan dem vuran
blues orgazmlar? da olabilir
Sadece sab?rl? olun.
Oturun kendinizi evinizde hissedin, gev?eyin ve bekleyin…
B?rak?n uzun s¨¹re kals?nlar derinliklerinizde.
Hissedin telkin edici ritim ve modellerini.

Bilin uygun anlar?n?: Onlar?n k¨¹?¨¹k ayaklar?
¨¹st¨¹n¨¹zden tekrar tekrar ge?erken
ve yava? yava? beyninizi
bedeninizi ve y¨¹re?inizi ele ge?irirken.

/Kad?n ?air Nin Andrews’?n “Orgazm? Tan?mlama” ?iirinden…

Lars Von Trier, AntiChrist(Deccal), Melancholia(Melankoli) filmlerinin ard?ndan “Depresyon ¨¹?lemesi” olarak da adland?r?lan serinin son filmini “Nymphomaniac” ile tamamlad?. T¨¹rkiye’de “?tiraf I” ve “?tiraf II” isimleriyle yay?mlanmas? beklenen filmin g?sterimi sinemalarda yasakland?, mecliste dahi tart???ld? ve bir ?ok k¨¹lt¨¹r-sanat-edebiyat eserini sans¨¹rlemesi veya yasaklamas? ile fa?izm ve utan? su?lar? tarihinde hat?r? say?l?r yeri olan AKP h¨¹k¨¹metine yine bir ?ok tepki olu?tu. Filmin di?er ¨¹lkelerde 18+ uyar?s?yla yay?nlan?rken, aralar?nda Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, Ye?im Ustao?lu, Onur ¨¹nl¨¹ gibi y?netmeler de olmak ¨¹zere bir ?ok sanat??, yazar, y?netmen ya? s?n?r?na ra?men T¨¹rkiye’de yasaklanmas?na k?namayla tepki g?sterdi. Fa?izan sans¨¹r¨¹n f?trat?nda oldu?u gibi yasaklanma, filme olan ilgiyi daha ?ok artt?rd? ve ¨¹niversitelerde, internette izlendi ve kriti?i daha fazla yap?lan hale geldi. Trier sinemas?n?n “pornografik” oldu?u iddias?yla ele?tirilmesi ve rahats?z olunmas? ise takip?ileri i?in s?radan, s?? ve anlams?z bulunmaya devam ediyor. Zira Trier’in “?yi bir film ayakkab?n?n i?erisine ka?an ?ak?l ta?? gibi olmal?d?r.” s?z¨¹yle belirtti?i gibi filmlerinden rahats?z olunmas?, t?pk? Haneke’de oldu?u gibi Trier i?in de “rahats?z ederek toplumsal bir olguyu sorgulatmaya ve anlamaya dair” ba?ar?ya ula?ma e?i?ini temsil ediyor.

 

Nympomanyak - Lars Von Trier - Poster

“A?k? unutun” slogan?yla fragmanlar? yay?mlanan Nymphomaniac’ta, filmin senaristli?ini ve y?netmenli?ini ¨¹stlenen Trier’in kendi sinema ge?mi?inin oldu?u kadar, Trier sinemas?n?n kamera ?n¨¹nden ve kamera arkas?ndan ve de Trier’in bilin? d??? referanslar?n? bar?nd?rmas? a??s?ndan da ?nem kazan?yor ve gerek ideolojik ?r¨¹nt¨¹s¨¹, gerek anlat?m tekni?i, gerekse i?eri?in felsefedeki kar??l???, Trier’in do?u?tan gelen, tarihte ve bilimde s?k?a kar??l?k bulan seks¨¹el birikimin sinema diliyle yapt??? varolu??u psikanalize uygunlu?uyla incelemeye de?er bir bulmaca sunuyor.


Filmin Brechthyen Estetikle Yap?bozumsal ?skeleti

¡°Ama?lar?m?z u?runa duygular bile d¨¹nya g?r¨¹?¨¹m¨¹z¨¹ desteklemek i?in kan?t olarak kullan?lmal?d?r.”

/Piscator

Continue reading »

Mar 152014
 

Panoptikon

“K?p¨¹rerek ko?uyordu atlar?m?z
Durgun denize do?ru.

Bu u?u?, g¨¹vercindeki
?zg¨¹rl¨¹k sevinci mi ne!

?p¨¹?mek yasakt? bilir misiniz?
D¨¹?¨¹nmek yasak,
??g¨¹c¨¹n¨¹ savunmak yasak!

¨¹r¨¹n¨¹ ay?rm??lar a?ac?ndan,
Tutturabildi?ine,
Sat?yorlar pazarda;
Eme?in dallar? k?r?lm??, yerde

I??k k?r edicidir, diyorlar
?zg¨¹rl¨¹k patlay?c?
Lambam?z? bozan da
?zg¨¹rl¨¹?e kundak sokan da onlar
Uzand?k m? patlas?n istiyorlar,
Yakt? m? tutu?al?m
May?n tarlalar? var,
Karanl?kta duruyor ekmekle su

Elleri var ?zg¨¹rl¨¹?¨¹n,
G?zleri, ayaklar?;
Silmek i?in kanl? teri,
Bakmak i?in yar?nlara,
E?itli?e do?ru giden.

Ben kafes, sen sarma??k;
Dolan dolanabildi?in kadar

?zg¨¹rl¨¹k sevgisi bu,
?nsan kap?lmayag?rs¨¹n bir kez;
Bir urba ki eskimez,
Bir d¨¹? ki ger?ekten daha do?ru.

Yi?it s¨¹r¨¹c¨¹leri tarihsel ak???n,
???iler, evren kovan?n?n ar?lar?;
Bir kara somunun ?evresinde d?nd¨¹k?e
D¨¹nyam?za ?zg¨¹rl¨¹k getiren karde?ler.
O somunla do?rulur uykusundan ak?l,
A?ar?n o somunla bitmeyen gecemiz;
O g¨¹ne?le ba??ms?zl??a erer ki?i.

Bu umut ?zg¨¹r olman?n kap?s?;
Mutlu g¨¹nlere insanca aral?k.
Bu sevin? mutlu g¨¹nlerin ?????;
Vurur ¨¹st¨¹m¨¹ze usulca ¨¹rkek.

Gel yurdumun insan? g?r¨¹n art?k,
?zg¨¹rl¨¹?¨¹n kap?s?nda dal gibi;
Ard?nda g?ky¨¹z¨¹ karde??e mavi!”

/ Oktay R?fat – ‘Elleri var ?zg¨¹rl¨¹?¨¹n’ ?iiri

New York Times¡¯?n en ?ok satanlar listesinde de yer alm??, Google¡¯?n Y?netim Kurulu Ba?kan? Eric Schmidth ve Google Ideas¡¯?n y?neticisi Jared Cohen¡¯in 2013 y?l?nda kaleme ald??? ¡°Yeni Dijital ?a?¡± kitab?n?n ¡°Devrimin Gelece?i¡± b?l¨¹m¨¹nde ??yle yazar:

¡° Yeni ba?lant?l? toplumlarda devrimci hareketlerin h?zla ?o?almas? baz? g?zlemcilerin ?ng?rd¨¹?¨¹ gibi er ge? k?kl¨¹ devletler i?in tehdit edici olmayacakt?r, ?¨¹nk¨¹ ileti?im teknolojileri devrimlerde, dengeyi halk?n lehine de?i?tirecek ?ekilde pek ?ok d?n¨¹?¨¹m sa?lasa da, bu ara?lar?n etki edemeyece?i bir tak?m kritik de?i?im unsurlar? vard?r. Bunlar?n en ba?ta geleni, muhalefeti zor zamanlarda ayakta tutabilecek, reforma yana?mas? halinde h¨¹k¨¹metle pazarl??a oturabilecek ya da diktat?r ka??p gitti?inde sorumlulu?u ¨¹stlenerek halk?n istediklerini verebilecek bireylerden olu?an birinci s?n?f liderler yarat?lmas?d?r. Teknolojinin, bir ki?inin devlet adaml??? rol¨¹n¨¹ doldurabilecek vas?flara sahip olmamas?yla bir ilgisi yoktur. Son y?llarda kalabal?k gen?lik kitlelerinin sadece cep telefonu ve benzer cihazlarla silahlanm?? halde tarihte y?llarca s¨¹rm¨¹? olan bir s¨¹reci h?zland?rarak, onlarca y?ll?k otorite ve kontrole meydan okuyan devrimleri ate?leyebildi?ine tan?k olduk. Teknoloji platformlar?n?n, verimli kullan?ld?klar?nda, diktat?rlerin devrilmesinde ?nemli bir yol oynayabilece?i art?k a??k. Olas? sonu?lar?na bak?l?rsa – zorbal?kla ezilme, rejim de?i?ikli?i, i? sava?, demokrasiye ge?i? – devrimleri yapan ya da y?kan?n kullan?lan ara?lar de?il insanlar oldu?u da a??kt?r.¡±

G¨¹n¨¹m¨¹zde , devrimlerin bile?enlerine bak?ld???nda ?zellikle sosyal medya ile k?v?lc?mlanmaya ve hatta olgunla?maya ba?layan, akabinde ana ak?m medyay? etkileyen, tetikleyen, tehdit eden ve hatta d?n¨¹?t¨¹ren unsur, teknoloji gurular? taraf?ndan, al?nt?da bahsedildi?i gibi, teknolojiyle de?il, onun ?n¨¹nde de?erleriyle var olan insanla m¨¹mk¨¹n. Dijital d¨¹nyay? devrimlerin s?ylem alan? olarak kullanmas?yla insan kendi varolu?unu y¨¹celtebilecek mi?¡¯sorusuna yan?t ise bir ?ok felsefe oturumlar?nda tart???lmaya devam ediyor. Gen?lerle birlikte etkisini g?steren mobil penetrasyonun artmas?yla birlikte bilgiyi ve ger?e?i aray???m?za katk?da bulundu?una inand???m?z insan, bu ?ekilde ¡°h?zlanarak¡± ¡®kendisine ne kadar de?er verebiliyor, katabiliyor?¡¯ bir ?ok insan?n i?inde de cevab?n? bulmak i?in ye?ertti?i bir soru olarak kar??m?za ??k?yor.

G?ZETLEMEK ?STEYEN ?KT?DARI G?ZETLEYEN D?J?TAL HALK HAREKET?

“Nas?l bilgisizlik orta?a? boyunca h?nc?n? ald?ysa, bizim bilgimiz de bizden h?nc?n? alacakt?…”

/Nietzsche

Continue reading »

Aug 212013
 

#cevapver Tweetlerinin Analizi

“Art?k insanl?k kavram?, vicdanlar?m?z? ar?tmaya ve hislerimizi y¨¹cele?tirmeye yard?m edecek kadar y¨¹kselmi?tir¡­
?nsanlar? mutlu edece?im diyen onlar? birbirine bo?azlatmak insani olmayan ve son derece ¨¹z¨¹c¨¹ olan bir sistemdir.

?nsanlar? mutlu edecek tek vas?ta, onlar? birbilerine yakla?t?rarak, onlara birbirlerini sevdirerek,
kar??l?kl? maddi ve manevi ihtiya?lar?n? kar??lamaya yarayan hareket ve enerjidir.
D¨¹nyan?n bar??? i?inde insanl???n ger?ek mutlulu?u, ancak bu y¨¹ksek ideal yolcular?n?n ?o?almas?
ve ba?ar?l? olmas?yla m¨¹mk¨¹n olacakt?r.”

/ Gazi Mustafa Kemal Atat¨¹rk

27 May?s 2013 gecesi saat 22:00’da Gezi Park?’ndan ?stanbul B¨¹y¨¹k?ehir Belediyesi’ne ait i? makinelerinin 5 a?ac? s?kmesiyle tepkilerin artarak b¨¹y¨¹mesine yol a?an ve Ba?bakan Erdo?an’?n mahkeme karar?na ra?men “Ne yaparsan?z yap?n, Top?u K??las?n? yapaca??z” a??klamalar? ile bu protestolar? ?nemsemeyen ve dinlememekle kalmay?p “3-5 a?a?” ve “3-5” ?apulcu gibi s?ylemlerle protestocular? ve eylemin niteli?ini k¨¹?¨¹msemesiyle Gezi Park? eylemleri olarak adland?r?lan direni?in boyutunun ve ?ap?n?n daha da b¨¹y¨¹mesine neden oldu.

AKP kanad?, bu eylemlerin ba?lang?? nedenini, -her otoriter rejimin ba?vurdu?u gibi- paranoya yaratma stratejisine s???narak sapt?rmay? tercih etse de, tarih, olaylar?n ba?lang?c?n?n a?a?lar?n s?k¨¹lmesi , Ba?bakan’?n ¨¹stten bakan ve “ayaklar ba? olmaz” diyerek a??k?a s?yledi?i kibir i?eren ve 30 May?s 2013 sabah 05:00’te bu hukuk ve demokrasi payda?l???na itiraz eden bu tavr?n? protesto eden gen?lerin ?ad?rlar?n?n – iktidara yak?n medya taraf?ndan eylemciler yakt? dense de g?r¨¹nt¨¹lerle de sabit ve daha sonra g?revden al?p tekrar g?revleri iade edilecek- zab?talarca yak?lmas?, 31 May?s 2013’te yine sabah 05:00’te TOMA ve gaz bombas? ile m¨¹dahelenin ne T¨¹rk Hukuku, ne biber gaz? y?netmeli?i, ne A?HM, ne AB normlar?na uygun olmas? gibi ak?ldan ve tarih sayfalar?ndan silinmeyecek ?ekilde ba?lad???n? belgeledi.

Bu belgelere ve 31 May?s’ta ?stanbul 6. ?dare Mahkemesi taraf?ndan Top?u K??las? projesi durdurulmas?na ra?men, Ba?bakan Erdo?an, kendi hatas?n? ve belediyenin hatas?n? kabullenmek yerine, olaylar? ideolojik olarak nitelendirip, gezi eylemcilerine kar?? “evde %50’yi zor tutuyorum”, “ben de partimden 1 milyon insan toplamas?n? bilirim”, “her i?ki i?en alkoliktir, ama AKP’liyse alkolik de?ildir” gibi anlams?z ve trajikkomik ifadelere ba?vuran ve toplumun kutupsalla?mas?na sebep olan bir yol izledi. ??i?leri Bakanl??? , Ba?bakan Erdo?an’?n da itiraf etti?i “yanl??l?k” olan orant?s?z ?iddeti soru?turaca??n? belirtmesine ra?men, somut ad?m at?lmas? bir yana, polis ?iddeti daha da artt? ve biri polis 6 ?l¨¹m, 8041 yaral?, 11 ki?ide g?z kayb?, 44’¨¹ ?ocuk 1042 g?zalt? ve 34.311 ki?inin hak ihlaline maruz kald??? gerek?esiyle ?stanbul Barosu’na ba?vurdu?u , orant?s?z ve bilin?siz biber gaz? kullan?m? nedeniyle 8 k?pek, 63 kedi, 1028 ku?un ?ld¨¹?¨¹ tespit edilen bir bedel ortaya ??kt?.

Continue reading »

Jul 282013
 

– Bu analiz, D¨¹nya¡¯daki t¨¹m ??kar ve rant pe?indeki siyasetlerden ?t¨¹r¨¹ hakkaniyeti ve hatas?n? g?r¨¹p de erdem g?sterip istifa etmeyen siyaset?iler ve sans¨¹r/otosans¨¹r uygulayan medya ?al??anlar? nedeniyle ya?am?n? yitiren t¨¹m insanlara, a?a?lara, hayvanlara, can? yananlara, evlat ac?s? dinmeyenlere, karde? halklara, inan? ?zg¨¹rl¨¹?¨¹ne, izinsiz g?steri hakk?na, ?o?ulcu ve muhalefetteki parti say?s?n? bir gurur ve geli?me g?stergesi sayan demokrasiye, ?zg¨¹r medyaya ve bilime ve de tertemiz fikri h¨¹r, vicdan? h¨¹r Gezi Ruhu¡¯na adanm??t?r.-

Somemto firmas?n?n analiziyle 29 May?s- 4 Haziran 2013 tarihlerinde  at?lan Tweetlerin a??rl?klar?na g?re kelime bulutu

Somemto firmas?n?n analiziyle 29 May?s- 4 Haziran 2013 tarihlerinde at?lan Tweetlerin a??rl?klar?na g?re kelime bulutu

¡°?lim ve ?zellikle sosyal bilimler dal?ndaki i?lerde ben emir vermem.
Bu alanda isterim ki beni bilim adamlar? ayd?nlats?nlar.
Onun i?in siz kendi ilminize, irfan?n?za g¨¹veniyorsan?z,
bana s?yleyiniz, sosyal ilimlerin g¨¹zel (yap?c?) y?nlerini g?steriniz,
ben takip edeyim.¡±

/ Gazi Mustafa Kemal Atat¨¹rk

G?R??
Gezi Park? eylemlerinin milad? olarak an?lan 27 May?s 2013 gecesi 22:00 sular?nda, ?stanbul B¨¹y¨¹k?ehir Belediyesi¡¯nin i? makineleri ile Gezi Park?¡¯na girilip 5 a?ac?n yerinden s?k¨¹lmesiyle k?v?lc?mlanan Gezi Park? olaylar?, AKP kanad?n?n ¡°mesele Gezi Park? de?il, hala anlamad?n m??¡± ifadesiyle eylemleri kar??lamas?na neden oldu. Peki mesele ger?ekten ne idi ve hala anla??lmayan ne idi? ?lerleyen g¨¹nlere de?inmeden ?nce, AKP¡¯nin 11 y?ll?k iktidar?n?n da etrafl?ca sorgulanmas?na, ele?tirilmesine ve eski defterlerin AKP kanad? dahil tekrar ortaya ??kar?lmas?yla ??z¨¹mlenmeye ve apa??k konu?ulmaya ihtiya? duyulan bir durum olu?tu. ?ncelenmesi gereken ana sorular ise ¡°¡¯Mesele anla??lm?? m?yd?, ‘Mesaj’ al?nm?? m?yd?, al?nabilir miydi? yoksa AKP mesaj? g?rmezden gelmeyi ve oy kaybetmemek ad?na bu mesaj?n derinli?i ve ger?ekli?i hakk?nda konu?maktan ka??nma stratejisini mi tercih ediyordu?¡± ¨¹zerine yo?unla?t?.

7 Haziran 2013 g¨¹n¨¹ Ba?bakan¡¯?n konu?mas?n? ayn? ifadelerle man?etlere ta??yan 7 Gazete¡¯nin  Gezi¡¯den y¨¹kselen demokratik talepleri ne kadar yans?tt??? ve canlar?n? feda etti?i ise iktidar,sans¨¹r ve otosans¨¹r ba?lam?nda ayr? bir inceleme konusu

7 Haziran 2013 g¨¹n¨¹ Ba?bakan¡¯?n konu?mas?n? ayn? ifadelerle man?etlere ta??yan 7 gazetenin
Gezi¡¯den y¨¹kselen demokratik talepleri ne kadar yans?tt??? ve canlar?n? feda etti?i ise iktidar,sans¨¹r ve otosans¨¹r ba?lam?nda ayr? bir inceleme konusu

ANAL?Z NEY? ??ER?YOR?
1) T¨¹mdengelimle bak?ld???nda sondan ba?a AKP¡¯nin irrasyonel d¨¹?¨¹nce sistemati?ine y?nelik fikirler.
2) AKP iktidar?n?n ?o?unluk?u sisteminde, demokratik talepler ve hukuki haklar “%50” ?ne s¨¹r¨¹lerek engelleniyor ve inkar ediliyorsa, bir ki?i ve az?nl?k olarak yola koyulan Hz. Muhammed¡¯in verdi?i mesajlar, AKP¡¯nin %50 arg¨¹man? nedeniyle mesaj?n do?rulu?unu ge?ersiz k?lard?.
3) T¨¹rkiye Gezi Park? ?ncesine bakt???m?zda nitelik a??s?ndan nas?l bir toplum mesaj? veriyordu?
a- Okumuyoruz, ara?t?rm?yoruz…
b- Okudu?umuzu anlamada, d?rt i?lemde ve analitik d¨¹?¨¹nmede toplum olarak sorunumuz var
c -Medyada Sans¨¹r,?fade ?zg¨¹rl¨¹kleri K?s?tland???ndan Toplum Sa?l?kl? Bilgi Alam?yor ve AKP d?neminde daha da k?t¨¹ye gidiyor
4) Gezi S¨¹recinde Kimler Aktif Rol Oynad? ve Kimler Ne Mesaj Verdi?(Mesaj Veren-Mesaj ?li?ki Matrisi)
5) Sosyal Medya¡¯dan Gezi Park? Mesajlar? Analizleri AKP Propagandalar?n?n aksini g?steriyor
a- YNK Labs analizleri
b- Somento analizleri
c- Bumerang Blogger¡¯lar?n?n ?evre Duyarl?l???
6) Gezi ?ncesi ve sonras? en me?ru demokratik talep olan muhalefet partilerinin mesajlar?n? AKP reddetti
7) Gezi Park? s¨¹resince bilimsel referanslara dayanmayan propaganday? tercih eden AKP, ¡°orant?s?z zeka¡± kar??s?nda entelekt¨¹el bir ??k¨¹? ya?ad?
8) Gezi Park?¡¯n?n Bilan?osu ara?t?rmalar?nda AK Parti mal zarar?ndan ve Lira Kayb?¡¯ndan, STK¡¯lar ise cana gelen zarardan yana mesaj verdi
9) Google arama trendlerine nas?l yans?d??
10) Medya Ne kadar ve nas?l g?rd¨¹?
11) ?nternet Medyas?nda Gezi Park? etkisi nas?l oldu?
a- Sosyal Medya¡¯da en ?ok H¨¹rriyet yazarlar? Ahmet Hakan, Y?lmaz ?zdil, Ay?e Arman payla??ld?.
b- En ?ok hangi sitelere girildi, sosyal medyada ne kadar trafik art??? ya?and??
12) Ara?t?rma ?irketleri Do?ru ?rneklemler tercihi ve ki?i say?s?yla Gezi Park?¡¯nda y¨¹kselen mesaj?n AKP¡¯ye iletilmesi i?in do?ru sorular? sordu mu?(Kar??la?t?rmal? Analiz)
13) Sonu?lar
14) Gezi Eylemlerinde Mesaj Verenlerin Listesi
15) Kaynaklar

Continue reading »

Jul 032013
 

TBMM Muhalefetin Kabul Edilmeyen ?nergelerinin ?zeti

“Se?ilen halktand?r, se?en de halktan
Bir d¨¹zen ki kuvvet, al?n?r haktan
Ne bask?ya teslim, ne kork tuzaktan
En g¨¹zel y?netim, demokrasidir

?z¨¹nde vard?r hep, tercihe sayg?
Se?ilen ¨C se?ende, olamaz kayg?
Sand?klar hakemdir, denet?i yarg?
En g¨¹zel denetim, demokrasidir

Bazen geni? gelir, bazen olur dar
Se?ilen kalamaz, sonsuza kadar
Halka hesap verir, komplo kafadar
En g¨¹zel y?netim, demokrasidir

Millet iradesi, yans?r meclise
Pabu? b?rak?lmaz, duman ve sise
Halk tavr?n? koyar, k?t¨¹ gidi?e
?areyi ¨¹retim, demokrasidir

?nan? ve fikirler, g¨¹ven alt?nda
?stikrar h¨¹k¨¹mdar, vatan sath?nda
Millet vekaleti, meclis kat?nda
Nesle emanetim, demokrasidir

Herkese tarifi, farkl? olamaz
Hukuka sayg?s?z, hakl? olamaz
Koruyacak halkt?r, toplu olamaz
Y¨¹ce adaletim, demokrasidir

Yenik pehlivanlar, g¨¹re?e doymaz
Millet huzur ister, ?atlak ses duymaz
Saraydaki hesap, sand??a uymaz
Ge?erli kudretim, demokrasidir

Onu kutsal bir din, zannedenler var
Tekeline al?p, zaptedenler var
Kendince yontup da, h¨¹kmedenler var
En iyi g?zetim, demokrasidir

G?r¨¹nt¨¹ farkl?ysa, su?lu aray?n
Haf?za yoklay?n, fikir taray?n
Malko? Ali diler, huzur bozmay?n
Hukuki senedim, demokrasidir”

/ Ali R?za Malko? 02/07/2006 Bursa – Demokrasi ?iirinden…

T¨¹rkiye’nin ku?kusuz tarihine damga vuracak olaylar?ndan biri olan 2013-Gezi Park? olaylar?, 2002 y?l?ndan beri 3 se?im ¨¹st¨¹ste kazanarak iktidarda olan Ak Parti’ye getirilen ele?tiri dozunun da inan?lmaz boyutta artmas?na neden oldu. Gezi Park? eylemleri, bir anlamda Eski T¨¹rkiye ve Yeni T¨¹rkiye olarak bir zihniyet ve gelecek ayr?m?n?n dile getirilmesine ve sosyolojik boyutta eylemlerine kat?lan a??rl?kla gen?lerin, annelerin, sanat??lar?n, akademisyenlerin, e?cinsellerin, sendika ve taraftar gruplar?n?n temel iste?i olan ifade, medya ve birey hak ve ?zg¨¹rl¨¹klerine odaklan?ld?. AK Parti iktidar?n?n ise bu zorlu s¨¹re?te krizi olduk?a k?t¨¹ y?netti?i bir ?ok ileti?im ve siyaset uzman? taraf?ndan dile getirildi. Di?er yandan AK Parti h¨¹k¨¹meti yetkililerinin de , Gezi eylemlerine kat?lanlar?n da ortak noktas?, T¨¹rkiye’nin AK Parti iktidar? s¨¹resince ilgin? bir sorununa parmak bas?yordu ve ku?kusuz bu iki taraf?n hem fikir olmas? a??s?ndan da ilgin?lik arzediyordu: Muhalefet Partilerinin etkin olamamas?.

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n s?ylemlerine bakt???m?zda, Gezi eylemlerinden, 1993 Sivas Olaylar?na, Reyhanl? sald?r?s?ndan Dersim olaylar?na, K¨¹rt Sorunundan 12 Eyl¨¹l Rejimi sorunlar?na kadar neredeyse her negatif durumun faili olarak onlarca y?l iktidar olamayan CHP adres g?steriliyordu. Muhalefetin etkin olmamas? sorunu, insanlar?n gezi eylemlerinde sesini duyurmak iste?ine sebep oldu ve T¨¹rkiye’nin bir ?ok iline yans?yacak ?ekilde eylemler g¨¹nler boyunca yap?ld? ve bilan?osu bakarsak; 4 ki?i ?ld¨¹ 60’? a??r olmak ¨¹zere 8 bin ki?i yaraland?, 11 ki?i g?z¨¹n¨¹ kaybetti, 103 ki?i kafa travmas? ge?irdi ki bu bilan?onun sonu?lar?ndan biri olarak aralar?nda Ya?ar Kemal gibi edebiyat??lar?n, ?dil Biret gibi sanat??lar?n bulundu?u bir ilan olan “Kayg?l?y?z” ilan?yla, T¨¹rkiye Yay?nc?lar Birli?i, Barolar Birli?i, T¨¹rk Tabipler Birli?i gibi kurumlarca h¨¹k¨¹metin g?stermi? oldu?u yakla??ma dair a??r ele?tiri bar?nd?ran tepkiler dile getirildi.

Gezi Yaz?: Ba?kald?r?n?n 140 Vuru?u from hahtv on Vimeo.

Bir yandan ??z¨¹m S¨¹reci olarak adland?r?lan AK Parti’nin K¨¹rt sorununa ??z¨¹m olarak PKK ile beraber s¨¹reci y?netme tercihiyle g¨¹ndemdeki s?cakl???n? koruyan PKK ve K¨¹rt sorunu, di?er yandan medya ?irketlerinde kendi y?neticilerinin dahi itiraf etti?i sans¨¹r ve otosans¨¹r, ba?ka bir yandan hukuk, adalet sorunlar? ve Gezi Park? eylemlerinin ba?lang?? sembol¨¹ olan a?a?lar?n kesilmesi ve ?evre katliamlar? hep sand?kla mecliste temsiliyet verilen muhalefetin, AK Parti iktidar?na kar?? bir varl?k g?sterememesinin bir ??kt?s? ve ?aresizli?i olarak insanlar?n soka?a ??karak yine demokratik bir talep olarak “h¨¹k¨¹metin istifas?n? istemesine” sebep olmu?tu.

TBMM Resmi Twitter Hesab?

Continue reading »

Feb 062013
 

Pi'nin Ya?am?--Life of Pi- Poster

“¡°Bana nazik?e zorbal?k etmeye ?al??may?n!
A?k inan?lmas? g¨¹? bir ?eydir, istedi?iniz a???a sorun.
Ya?am inan?lmas? g¨¹? bir ?eydir, istedi?iniz bilim adam?na sorun.
Tanr? inan?lmas? g¨¹? bir ?eydir, istedi?iniz m¨¹mine sorun.
?nan?lmas? g¨¹? ?eylerle sorununuz ne sizin?¡±

/ “Pi’nin Ya?am?” kitab?ndan

2002 y?l?nda ?ngiltere’nin en ?nemli edebiyat ?d¨¹l¨¹ olarak kabul edilen Man Booker ?d¨¹l¨¹’n¨¹ “kurgu” dal?nda alan Kanadal? Yazar Yann Martel‘in kitab? “Pi’nin Ya?am?”n?n, Oscar’l? y?netmen Ang Lee‘nin g?z¨¹nden ?ekilen filmi, “En ?yi Kurgu”, “En ?yi Y?netmen”, “En ?yi Uyarlama Senaryo”, “En ?yi Sanat Y?netmeni” ‘nin de dahil oldu?u 11 dalda 2013 Oscar ?d¨¹llerine aday oldu.

Yine 2013’te “En iyi Yabanc? Film” dal?nda Oscar aday? olan, Norve?’lilerin ziyadesiyle s?k s?k and???, m¨¹zele?tirdi?i ve Norve?li bilim adam? Thor Heyerdahl’?n yay?nevi ve medyaya bir t¨¹rl¨¹ inand?ramad??? Polinezyal?lar?n atalar?n?n Do?u’dan geldi?ini ispat niteli?inde, be? arkada??yla 1947’de a?a? k¨¹t¨¹klerinden yapt??? ve Tahiti tanr?s? Tiki’n?n ad?n? verdi?i Kon-Tiki adl? salla ger?ekle?tirdi?i Peru-Polinezya yolculu?una bir anlamda deniz yolculu?unun zorlu?u, inanc?n g¨¹c¨¹ a??s?ndan benzerlikler ta??yan “Pi’nin Ya?am?”, yazar Yann Martel’in tabiriyle “a?l?k” sonucu ortaya ??kan bir hikayeyle de bir ?ok y?nden de ayr???yor. Di?er yandan kitap, uzun s¨¹redir, t?pk? Patrick Suskind’in Koku roman?nda oldu?u gibi, Ang Lee’ye filmi y?netmesi teklif edilmeden ?nce, 2003 y?l?ndan beri aralar?nda M. Night Shyamalan ve Alfonso Cuaron gibi bir ?ok y?netmenin reddetti?i ve sinemaya uyarlaman?n ?ok zor oldu?u romanlardan biri olarak g?r¨¹l¨¹yordu.

Y?netmen Ang Lee, kendisi i?in haz?rl??? 4 seneyi bulan kitab?n sinema diline d?n¨¹?mesi s¨¹recinde, ayn? zamanda kitab?n i?eri?inde yer alan ve rol a??s?ndan ?ocuk ve kaplan gibi olduk?a riskli canl?lar?n sorunlar?n?, kitab?n b¨¹y¨¹s¨¹ne kap?larak tolere etti?ini ??yle anlat?yor:

“¡°?ocuk, su, b¨¹y¨¹k ?zel efektler, hayvanlar¨Dve bunlar?n tamam? suda seyreden k¨¹?¨¹k bir teknede olmak zorunda. Bir sinemac? i?in b¨¹t¨¹n kabuslar bir araya gelmi? gibi g?r¨¹n¨¹yordu¡±, ¡°??i zorlay?c? ve heyecan verici buldum, harekete ge?tim ve sonunda ¡®Bunu yapacak ki?i ben olaca??m¡¯ diye karar verdim. Ama i?ine girer girmez ne kadar aptalca bir fikre kap?ld???m? g?rd¨¹m.¡±

Pi'nin Ya?am? - Life Of Pi - Analiz- Ele?tiri

Filmin ba?lang?c?nda da bir k?sm?n?n anlat??? gibi, yazar Yann Martel’in, 1996 y?l?nda yazd??? “Roma” adl? kitab?n istedi?i etkiyi bulamamas?, hatta otoritelerce olduk?a k?t¨¹ bulunmas? sonucu yeni bir kitaba ba?lamak i?in ?ok az parayla Bombay’a gitmesiyle ba?layan ve akabinde Martel’in tabiriyle “yazd??? roman ?ks¨¹rmesi, titremesi ve ?lmesiyle” son bulan maceras?nda huzursuz bir ?ekilde Hindistan’?n g¨¹neyine do?ru yolculu?a ??kmas?na sebep oluyor. Burada ?aresizlik i?erisinde bir kafede d¨¹?¨¹ncelere dalm??ken, daha sonra hikayenin kahraman? taraf?ndan, Tamil dilinde “amca” anlam?na gelen, ji eki de sayg? ve ?efkat belirten ve Mamaji ismiyle zikredilen Francis Adirubasamy ad?nda bir adam?n kendisine “Tanr?’ya inanman? sa?layacak bir ?yk¨¹ anlataca??m sana” demesiyle Martel ve elbette Ang Lee sayesinde t¨¹m d¨¹nyada duyulmas?n? sa?layan Patel’in ?yk¨¹s¨¹n¨¹ dinlemeye ba?l?yoruz. Martel, Patel’in g¨¹nl¨¹kleri d???nda Japonya Ula?t?rma Bakanl???’ndan bir kaset ve raporla beraber, Piscine Molitor Patel’in ?yk¨¹s¨¹n¨¹n ger?ekli?ini, ?zetle Tanr?ya inanmaya ba?lad???n? s?yleyerek olumluyor. Continue reading »

Dec 242012
 

Kaybolan Meslekler ve Son Ustalar - M. Ali Diyarbak?rl?o?lu

yok yok
bir ba?kayd? onun sanat?
bi ba?ka ?ekerdi s?rmas?n?
bi ba?ka s¨¹rerdi civas?n?

d¨¹kkan? da bi ba?kayd? onun
giri?te y???n y???n has?rdan oturaklar
en arkalara ka?m?? bizim tombaklar
yani ?yle her m¨¹?teri
giremezdi i?eri kolay kolay
haliyle pek bilinmezdi ince i?leri
k?yamazd? da tabi
yani anlayaca??n?z
sadece g?z¨¹ne girmeyenlere
vermemezlik ederdi Tombak Dede
k?sacas? siz deyin ona
evlere ?enlik
biz diyelim
idare ettik gittik
amma
ne tepsileri
ne ibrikleri saklard? orada bi bilseniz
inan?n
g?r¨¹r g?rmez
bir yerleriniz ?i?erdi hemen
Tombak Dede¡¯nin de naz?
oraya kadard? zaten
fena da olmazd? hani
?ar?? pazar
dola?mazd?n?z fellik fellik
al?p koydunuz mu evinize
olurdu size i?te bi g¨¹zel evladiyelik
sahi
ne g¨¹zel atard? kahkahalar?n?
ne g¨¹zel s¨¹slerdi onlarla tombaklar?n?
yanaklar? da bi de?i?ikti sanki
al al
tombik tombik¡­

sizin de i?inizden
ge?er mi bazen
yani nas?l desem
hani birisine giderken
d¨¹?¨¹n¨¹r m¨¹s¨¹n¨¹z
onu orada g?remeden
ya geri d?nersem?
neden sordum
?¨¹nk¨¹
insan?n i?ine do?uyormu? hakkaten
ge?en hafta kald?rm??lar naa??n?
yetmi?e de dayanm??t? ger?i ya??
kimine g?re bu tombaklarla
fazla bile ya?am??t?
ne olursa olsun
Tombak Dedemdi o benim
?ok ?ay?n? i?tim
?ok tembihini de k¨¹pe bildim

hani kalkmadan ?nce
biraz daha g¨¹l diye
dalga ge?erdim ya:
¡®sende yok tabi yenge
b?rakm?yorsun bir t¨¹rl¨¹ be Tombak Dede
acelem var
bekler bizimkisi
hadi
art?k bana m¨¹saade ¡®
derdim demesine ama
ama senin ?u acelen de
yine bir ba?ka oldu be Tombak Dede
alaca??n olsun
nur i?inde yat emi¡­”

/ Reha Ba?o?ul -“Tombak Dede ?iiri

Charles Darwin, insano?lunun alet kullan?m?nda ve alet yapma becerisinde, kesici di?lerinin k¨¹?¨¹lmesine sebebiyet verdi?ini ?ne s¨¹rm¨¹?t¨¹. Daha sonralar? da tart???lan bu iddiaya kar??l?k, baz? hayvanlar?n alet kullan?m?nda b?yle bir y?nelimin g?r¨¹lmedi?i g?zlemlendi ancak alet yap?m?n?n insan zekas?yla ili?kilendirilebilece?ine dair bir ?ok makale de yaz?ld?. ?nsan?n tarih ?ncesi ?a?lardan beri kendi ivedi ihtiya?lar? haricinde ?rne?in inan? ve keyif ayinlerinde m¨¹zik aletlerini de yapt???n? bilmekteyiz.

Halihaz?rda olan teknolojiler, el becerilerimizin gitgide yok oldu?una y?nelik ?nermeler i?ermekte ve insan?n alet kullan?m?nda ve de ¨¹retiminde makinele?menin ve modern toplumun ¨¹retimden ?ok t¨¹ketimi benimsemesi sebebiyle, el sanatlar?na ili?kin becerilerinin azald??? y?n¨¹nde savlar ortaya at?lmaktad?r. Bu, bir ba?ka a??dan insan zekas?n?n da farkl? y?nde geli?ti?inin mi yoksa zekan?n i?levini yitirdi?i bir d?nemin mi habercisi oldu?u gelecekbilimcilerce de tart???lan bir soru.

K¨¹?¨¹kken kendime ait f?r?ldak, topa? ve k?zak yapan biri olarak, bilgisayar teknolojilerinin ve dijital k¨¹lt¨¹r¨¹n getirileriyle beraber el becerilerim ve ilgim dahilinde ciddi bir oranda bu ¨¹retim becerimi kaybetti?imi g?rmekteyim. ?lgi duyulursa tekrar kazanabilecek bu becerilerin yerine ?rne?in mekanik saat, ?ama??r makinesi, pantolon veya ceket yamas?, araba motoru,elektronik devre ve aksam? tamiri veya ¨¹retimi, bir yandan mucitli?e a??k bir yandan da bir yandan ilgi alanlar?n?z y?n¨¹nde geli?tirebilece?iniz yeni alanlar…

Bu anlamda baz? alanlar var ki kimileri ?ok eski tarihlerden bu yana olmak ¨¹zere, mesle?e d?n¨¹?m¨¹? ve insan?n ilgi alanlar?na ve ihtiya?lar?na y?nelik s¨¹reklilik arz eden ¨¹retim ve tamir ihtiya?lar?na kar??l?k vermi?, kentlerin karakteristi?inde rol oynam??, dinsel tarihin i?indeki ruhani mesajlar?n g¨¹nl¨¹k hayat ile dengesini vurgulam??, ge?im kayna?? olarak sosyolojik ili?kilerde kuramsal ?neme sahip olmu?tur.

Mehmet Ali Diyarbak?rl?o?lu

1946 do?umlu yazar M. Ali Diyarbak?rl?o?lu da ?stanbul Ticaret Odas?’ndan ??kan 296 sayfal?k kitab?nda, T¨¹rkiye’deki kaybolan mesleklere ve onun son ustalar?na foto?raf??, ressam ve yazar kimli?iyle g?z¨¹n¨¹ ?eviren ve bu temayla olu?turaca?? kitab?n? 1990’lardan beri t¨¹rl¨¹ engellere ve ekonomik zorluklara ra?men tasarlayan, d¨¹?¨¹nen, tutkuyla sahiplenen ve neticesinde ba?aran biri. Ayn? zamanda ?d¨¹ll¨¹ spor foto?raflar? olan ve bi?imci ressam olarak de?erlendirilen ve yapt??? ve ?????n tek kaynaktan yay?ld??? resimlerde Rembrandt ve Velasquez’in etkisi oldu?unu s?yleyen Diyarbak?rl?o?lu’nun kaybolan mesleklere olan ilgisi, k¨¹?¨¹kl¨¹?¨¹ne kadar gidiyor. Ders saatleri d???nda ?al??ma zorunlulu?u, onu bak?r i?lemecili?i, dokumac?k, masurac?l?k, d?k¨¹mc¨¹l¨¹k ve baba mesle?i olan semercilik yapt??? bir ge?mi?e sahip olmas?n? ve bu mesleki becerileri kazanmas?n? sa?lam??. Bu nedenle de ‘baz? kitaplar kaderi, kader de baz? kitaplar? do?urur’ s?z¨¹ Diyarbak?rl?o?lu i?in ge?erli diyebiliriz.

Continue reading »

Dec 112012
 

Oru? Aruoba - De Ki ??te

“Ya?am?nda en zor i?in, kendi yolunu y¨¹r¨¹mek olacak
– ve, ili?kin olan, ?nem ve de?er verdi?in ki?ilere, bunu anlatmak:
Ya?am?n?n, ya?ad???n kadar?yla, yaln?zca senin ya?am?n oldu?unu: ayn? ?eyin
onlar i?in de ge?erli oldu?unu; ili?kide olman?n da,
bu temel gereklili?i engellemedi?ini,
engellememesi gerekti?ini…
Ama, anlatamayacaks?n ki…

– ?¨¹nk¨¹ , daha kendin bile gere?ince
anlamam?? olacaks?n bunu…

Ancak arada bir ger?ekten ya?ayacaks?n:
duygusal olarak “unutulmaz bir an” denen
ya?am aral?klar?ndan birinde, tam kendin olarak,
tam kendisiyle y¨¹zy¨¹ze geldi?in bir ba?ka ki?iyle
birlikte, bir?ey ya?ad???nda(bir sevin?, bir ac?…)
– o zaman ger?ekten ya?ars?n.
Ama bu “an”lar? son derece seyrek ya?ars?n
(kimi insanlar-?o?unluk?- bunlar? hi? ya?amaz belki); son derece de k?sa…
Gene de, bunlar?n sa?lad??? anlam yo?unlu?u, ya?am?n?n b¨¹t¨¹n geriye kalan ??l¨¹n¨¹ ye?ertmeye yetecek.”

/ Oru? Aruoba

“de ki i?te”, Oru? Aruoba g?z¨¹yle, dil, varolu? ve felsefe ser¨¹venine ba?layanlar -ve hatta bitirmek- i?in olduk?a ?zel bir kitapt?r. T¨¹mceler ve Y¨¹r¨¹me ¨¹?l¨¹s¨¹n¨¹n i?inde, bence, Aruoba’n?n ortada yer ald??? bir araf’?n da yanarken teskin edici ?zelli?ini ta??r. Kitap, 1984-1987 aras? metinlerden olu?mu? ve Kas?m’90 itibariyle de ilk bas?m?n? ger?ekle?tirmi?tir.

Kitab?n ilk sayfalar?n? kar??t?rmaya ba?lad???n?zda, Ergin G¨¹n?e‘nin 1979 y?l?nda yazd??? “Bir dostu ?l¨¹ g?t¨¹rmek” ?iiriyle kar??la??rs?n?z. ?iirin ortalar?na gelindi?inde, “?l¨¹n¨¹n Babas?yla / Uzunca bir Rak? i? / Anmadan eski g¨¹nleri / B?rak biraz Ay do?sun” dizeleri ile ?arp?l?r, sonra ?n s?z b?l¨¹m¨¹nde hi? bir ?ey ?arpamam???as?na, kitab?n “Anlama-ray??” b?l¨¹m¨¹nde, Escher’in 1937 y?l?ndaki ?izimi “?l¨¹do?a ve Sokak” ile kumar?n, t¨¹t¨¹n¨¹n, hayat?n geli?ig¨¹zelli?inin, kitaplar?n ve sohbet mekanlar?n?n aras?nda g?zlerinizi gezdirirsiniz. Ki Aruoba da bu b?l¨¹mde ?yle yapar, kuruyemi?lerinden, kitap tasniflerinden, sigara tablas?ndan, bavuluna s??d?rmaya ?al??t??? g?mleklerinden ve pantalonlar?ndan bahseder.

Akabinde de ba?la?lar?n ne kadar hakikat do?urabildi?i, metaforlardan m¨¹mk¨¹n oldu?unca ar?nm?? ve ?l¨¹m’¨¹ “de” ile, Ya?am’? “ki”, Felsefe’yi “i?te” ile yakalar, nefessiz b?rak?rcas?na s?k?p d¨¹?¨¹mler ve halen bu kavramlar?n ve bu kavramlar?n sizdeki kavramalar?n?n nefes al?p almad???na bakmaks?z?n ??zer…

Daha ??z¨¹lmeden, ??z¨¹lece?ine de inanmad???n?z bir anda, Aruoba’ya has imla hareketlerindeki kasvet ve sizi hep diri tutan yap??t?r?c?lar bilin ki u?ucudur ki bilin u?tu?u yer su?suzlu?unun oldu?u yer kadar, su?unuzun aymazl???n? aynadaki aksinizle bulu?turacak yap??t?r?c?lard?r…

Continue reading »

Nov 062012
 

Binlerce y?ll?k tar?m gelene?ini bar?nd?ran Anadolu topraklar?nda yeti?en yerli tohumlar ya?am?n s¨¹reklili?ini temsil ediyor.

Atadan kalma tohumlar?m?z;

* Lezzetli ve sa?l?kl? g?dalar?n temini i?in birer genetik hazinedir
* Binlerce y?ld?r de?i?en ko?ullara uyum sa?layarak g¨¹n¨¹m¨¹ze ula?may? ba?arm?? numunelerdir
* Tar?msal biyo?e?itlili?in ?nemli bir par?as? ve ya?am?n s¨¹rd¨¹r¨¹lebilirli?inin olmazsa olmaz?d?r
* D??ar?ya ba??ml? kalmaks?z?n ¨¹lkemizin g?da g¨¹venli?inin teminat?d?r

Ancak bug¨¹n Anadolu¡¯ya ?zg¨¹ yerel tohum ?e?itlili?imiz yok oluyor. Tek seferlik, ticari tohumlar?n egemenli?i nedeniyle g?dam?z?n ve gelece?imizin g¨¹vencesi yerli tohumlar?n nesli tehlike alt?nda! Yery¨¹z¨¹nde zengin ?e?itlilikteki ya?am? s¨¹rd¨¹rebilmek, atal?k tohumlar?m?z? gelecek ku?aklara aktarmam?za ba?l?.

TOHUM TAKAS A?I, y¨¹zy?llar?n bilgisini ta??yan yerli tohumlar?m?z?n korunup yayg?nla?mas?n? ama?l?yor.

Bu?day Ekolojik Ya?am? Destekleme Derne?i¡¯nin, Ad?m Ad?m Olu?umu deste?iyle y¨¹r¨¹tt¨¹?¨¹ TOHUM TAKAS A?I KAMPANYASI¡¯na destek olarak,

* Anadolu¡¯nun d?rt bir yan?ndaki ekolojik ?iftliklerde yerli tohumlar?n ?o?alt?larak payla??lmas?n? sa?layacak;
* Bu topraklar?n y¨¹zlerce y?ll?k bereketinin, lezzetinin, besin zenginli?inin ve k¨¹lt¨¹r¨¹n¨¹n gelecek ku?aklara aktar?labilmesi i?in sa?lam patikalar olu?turacaks?n?z.

Verdi?iniz deste?in her kuru?u binlerce yeni tohuma d?n¨¹?ecek…

Kredi kart? ile ba??? yapmak istiyorsan?z: https://www.bugday.org/portal/BagisAdimAdim.php

EFT/havale yoluyla ba??? yapmak istiyorsan?z:
Al?c? Ad?: Bu?day Ekolojik Ya?am? Destekleme Derne?i
Garanti Bankas? Karak?y ?ubesi – ?ube No: 400
Hesap No: 6295240
IBAN No: TR67 0006 2000 4000 0006 2952 40

www.bugday.orgwww.yasasintohumlar.org
facebook.com/BugdayDernegi
twitter.com/BugdayDernegi
Twitter payla??mlar?n?z i?in hashtag: #YasasinTohumlar

Bir bumads sosyal sorumluluk i?eri?idir.

Oct 012012
 

Leonard Cohen  ?stanbul Konseri 19 Eyl¨¹l 2012 Foto?raf: H¨¹rriyet K¨¹lt¨¹r Sanat

“D¨¹nyan?n yalan s?yleyip s?ylemedi?ini bilmiyorum
Ama ben s?yledim
D¨¹nyan?n sevgiyi d??lay?p d??lamad???n? bilmiyorum
Ama ben d??lad?m
??kence ortam? huzur ka??r?r
Ben huzur ka??rd?m
N¨¹kleer patlamayla y¨¹kselen mantar gibi bulutlar olmasa da
Yine nefret ederdim ben

Beni dinleyin
?l¨¹m olmasa bile
Ayn? ?eyleri yapard?m diyorum
Ger?eklerin so?uk varl??? alt?nda
Bir sarho?la bir tutulamam ben
Evrensel ?z¨¹rleri reddediyorum

Geceleyin ?n¨¹nden ge?ilen ve an?msanan
Bo? bir telefon kul¨¹besi gibi
Yaln?zca ??k??ta bak?lan
Sinema lobisindeki aynalar gibi
Binlerce ki?iyi tuhaf bir karde?likle birle?tiren
Bir isterik gibi
Bekliyorum
?tiraf etmesini her birinizin”

/ Leonard Cohen – “Ne Yap?yorum Burada Ben” ?iirinden…

Telegraph gazetesinin “?ark? S?yleyemeyen 10 b¨¹y¨¹k ?ark?c?” listesinde de yer alan ve t¨¹m zamanlar?n en sevilen ?ark?lar? listesinde 1975 y?l?nda yay?nlanan “The Best of Leonard Cohen” alb¨¹m¨¹yle var olan 1934 do?umlu Kanadal? ?air,s?z yazar?, oyuncu, romanc?, m¨¹zisyen Leonard Cohen’in m¨¹zi?inin ve sesinin d???nda m?sralar?ndaki mana, nefes, karma?a,a?k, kad?nlar, politika, yitiklik gibi bir ?ok unsuru ?airli?ini ve zen bilgeli?indeki yoluna da adayarak f?s?ldamas?, ayn? listede yer alan Tom Waits, Nick Cave, Bob Dylan gibi sanat??lar?n da susad???m?zda kursa??m?zda kalan izlerin ak?p gitmesine olanak tan?yan ??retileriyle i?lenmesiyle yer alm??t?r, alacakt?r…

Leonard Cohen 19 Eyl¨¹l ak?am?, ?stanbul Anadolu yakas?n?n kendine has s¨¹kunetinde, 2009’da yine “belki de son kez ?stanbul’a geliyorum” dedi?i ve iki kez konser verdi?i ?stanbul Harbiye A??khava konserindeki mistik havadarl???n yerine Ata?ehir’deki kapal? spor salonunu dolup ta??ran say?lar? 10 bini bulan insanlarca kar??land?. 19 Eyl¨¹l ak?am?nda da ¡®The Old Ideas World¡¯ turnesinin kapsam?nda Cohen’in m?sralar?nda i? seslerinin tap?nakla?t??? ve ayine d?n¨¹?t¨¹?¨¹ 3,5 saate yak?n bir konser performans?n? di?er konserlerinde de oldu?u gibi “Dance Me To The End of Love” par?as?yla a?t?.

Continue reading »

air max pas cher air max homme new balance femme Jordan chaussure air max femme jordan femme